top of page

Publications

Xiaotian Xu, Peng Zhang, Shaojian Huang,Zhengcheng Song,Yiming Peng,Xu Feng,Haipeng Lin,Tzung-May Fu, Yanxu Zhang*.: Modeling the high-mercury wet deposition in the southeastern US with WRF-GC-Hg v1.0, Geosci. Model Dev., 15, 3845–3859, https://doi.org/10.5194/gmd-15-3845-2022, 2022.

Yanbin Zhao, Kung Zhang*,Xiaotian Xu, Huizhong Shen*, Yanxu Zhang, Guofeng Shen. Substantial changes in Nitrogen Dioxide and Ozone after excluding meteorological impacts during the COVID-19 Outbreak in mainland China. Environmental Science & Technology Letters. 2020, 7(6), 402-408.

[chosen as the best selection of ES&T Letters in 2020, Aug/10/2021]

Hong Geng, Chunsong Jin, Dong-Peng Zhang, Shurong Wang, Xiaotian Xu, Xuran Wang, Yuan Zhang, Li Wu, Chul-Un Ro. Characterization of Size-resolved Urban Haze Particles Collected in Summer and Winter at Taiyuan city, China Using Quantitative Electron Probe X-Ray Microanalysis. Atmospheric Research. 2017, 190, 29–42

Yuan Zhang,Hong Geng*,Dongpeng Zhang, Xiaotian Xu, Shurong Wang, Xuran Wang, Dongwen Wang, Chul-Un Ro. Influences of Biomass and Coal Burning on Ambient Fine Particulate Matter over Taiyuan City. Journal of Anhui Agriculture Science. 2016, 4(5), 109-112, 118

bottom of page